Rozpoczęcie prac nad opracowaniem Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla województwa śląskiego

Muzeum Śląskie - wieża widokowa szybu Warszawa II (fot. Rafał Wyrwich, https://muzeumslaskie.pl) Muzeum Śląskie - wieża widokowa szybu Warszawa II (fot. Rafał Wyrwich, https://muzeumslaskie.pl)
Mimo utrudnień związanych z pandemią COVID-19, 19 czerwca br. odbyło się piąte posiedzenie Zespołu Regionalnego dla inicjatywy regionów górniczych w województwie śląskim.

Spotkanie miało formę wideokonferencji. Oprócz członków Zespołu, na zaproszenie regionu, wziął w nim udział przedstawiciel Komisji Europejskiej – Krzysztof Wójcik, który omówił bieżący stan prac nad Funduszem na rzecz Sprawiedliwej Transformacji na poziomie europejskim. Podczas spotkania zaprezentowane zostały m.in. prace badawcze Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w zakresie przekształcania i zagospodarowania terenów poprzemysłowych i ich adaptacji do zmian klimatu oraz nowe propozycje projektów transformacyjnych Miasta Katowice oraz Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski podkreślił, że przystępujemy obecnie do kluczowego etapu prac nad przygotowaniem planu sprawiedliwej transformacji, a dobra współpraca partnerów w regionie jest niezbędnym elementem powodzenia tego procesu.

Grafika przedstawia pkrótowo główne założenia Terytorialnego Planu Sprawiedliwej TransformacjiGrafika - Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji

20 maja br. Marszałek Jakub Chełstowski oraz Wicemarszałek Wojciech Kałuża uczestniczyli w wideokonferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, podczas której omówiono stan negocjacji Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz bieżące ramy programowania środków na transformację. Było to pierwsze posiedzenie Grupy Roboczej powołanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej do koordynacji prac nad Funduszem w Polsce. Jej głównym zadaniem w kolejnych miesiącach będzie przygotowanie strony rządowej oraz regionów górniczych do korzystania ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Proces ten wspierać będzie również Komisja Europejska.

11 maja br. Polska otrzymała 2 miliony złotych (0,5 miliona euro) na przygotowanie Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji dla województw:

  • śląskiego,
  • wielkopolskiego
  • i dolnośląskiego.

Środki pochodzą z Programu Wspierania Reform Strukturalnych UE zarządzanego przez Komisję Europejską. Podobne wnioski złożyło 18 państw członkowskich. Komisja Europejska zgodziła się, by te pieniądze wsparły przygotowanie planów sprawiedliwej transformacji dla województw, w których znajduje się 9 obszarów wymagających transformacji. Aż 7 z nich to podregiony zlokalizowane w województwie śląskim tj. katowicki, tyski, bytomski, gliwicki, sosnowiecki, rybnicki i bielski. Obejmują one większość powierzchni województwa (poza podregionem częstochowskim), zamieszkaną przez ok. 4 miliony mieszkańców. Kolejnym krokiem będzie wybór firmy doradczej, która wspólnie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz m.in. województwem śląskim będzie pracować nad planami.

Województwo śląskie od opublikowania przez Komisję Europejską w styczniu 2020 r. projektu rozporządzenia w sprawie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji na bieżąco śledzi prace legislacyjne nad dokumentem i konsekwentnie zabiega o istotny udział władz regionu w zarządzaniu środkami funduszu m.in. w ramach komisyjnych konsultacji społecznych rozporządzenia, które zakończyły się w marcu 2020 r. oraz podczas spotkań roboczych z przedstawicielami Komisji Europejskiej i strony rządowej.

Grafika ilustruje etapy prac w przedziale czasowym nad dokumentem Terytorialnego Planu Sprawiedliwej TransformacjiGrafika - etapy pracy nad Terytorialnym Planem Sprawiedliwej Transformacji