Deklaracja dostępności

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej transformacja.slaskie.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-21

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Na stronie internetowej występują niepełne opisy alternatywne elementów nietekstowych.
Ze strony internetowej można korzystać przy pomocy klawisza TAB na klawiaturze (oraz strzałek i spacji w przypadku menu).

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pani Iwona Wnuk, e-mail: iwona.wnuk@slaskie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 (32) 77 99 181. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego mieści się w następujących lokalizacjach:

 • Katowice, ul. Ligonia 46 - siedziba główna, w której znajduje się Kancelaria ogólna (pok. 164),
 • Katowice, ul. Dąbrowskiego 23,
 • Katowice, ul. Lompy 14,
 • Katowice, ul. Plebiscytowa 33,
 • Katowice, ul. Powstańców 34,
 • Katowice, ul. Reymonta 24,
 • Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40,
 • Częstochowa, ul. Sobieskiego 7.

Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Istnieje również możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Szczegółowa informacja znajduje się na platformie SEKAP

W budynkach mieszczących się na ul. Ligonia 46, ul. Dąbrowskiego 23 oraz ul. Reymonta 24 znajdują się znaczniki służące do udźwiękowiania przestrzeni publicznej, które mają za zadanie informować osoby ze szczególnymi potrzebami np. osoby z niepełnosprawnością wzroku (niewidome, ociemniałe lub słabowidzące) o aktualnym stanie przestrzeni publicznej, w której się znajdują. Aby skorzystać z systemu znaczników konieczne jest zainstalowanie darmowej aplikacji TOTUPOINT na urządzeniu mobilnym (np. smartfonie) oraz włączenie bluetooth. Aplikację można pobrać ze sklepu App Store bądź sklepu Google Play. Znajdując się w zasięgu znacznika zostaje on aktywowany i zostanie odczytany komunikat przez urządzenie TOTUPOINT, a w aplikacji zostanie wyświetlony bardziej szczegółowy opis tego znacznika. Znaczniki zostały zamontowane w kluczowych punktach m.in. wejścia do budynków, toalety i najważniejsze miejsca w budynkach.

W związku z działaniami podejmowanymi na terenie kraju celem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 oraz w trosce o zdrowie mieszkańców zawiadamia się o tymczasowym ograniczeniu dostępności Urzędu Marszałkowskiego dla klientów.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod tym linkiem.


Siedziba główna: ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

Budynek posiada cztery wejścia:

 • od strony ul. Ligonia,
 • od strony ul. Jagiellońskiej,
 • od strony ul. Lompy,
 • od strony ul. Reymonta.

W budynku znajdują się znaczniki TOTUPOINT służące do udźwiękowiania przestrzeni publicznej.

Dostosowanie dla osób niepełnosprawnych posiada jedynie wejście do budynku od ul. Reymonta (możliwość wjazdu dla osób na wózkach). Przy tym wejściu znajduje się winda, którą można się przemieścić na wszystkie kondygnacje budynku, do wszystkich stref obsługi klienta, w tym do Biura Obsługi Klienta. Osoba niepełnosprawna, w tym na wózku, ma możliwość przejścia przez obszary kontroli w godzinach pracy urzędu. Po godzinach pracy dostęp do wind i kondygnacji innych niż parter jest zabezpieczony za pomocą drzwi automatycznych otwieranych za pomocą karty zbliżeniowej, którą posiadają osoby pracujące w budynku. Z asystą ochrony osoby niepełnosprawne mogą, w uzasadnionych przypadkach, poruszać się po budynku również poza godzinami pracy.

Budynek jest wyposażony w 5 wind (w tym 4 dostępne dla osób niepełnosprawnych), którymi można się przemieścić na wszystkie kondygnacje budynku. Na poziomie sutereny i parteru znajdują się strefy, które z uwagi na schody są częściowo niedostępne dla osób na wózkach. Cały budynek posiada oznakowanie o kierunku wyjścia z budynku. Wszystkie toalety dla osób niepełnosprawnych są oznakowane (tabliczki na drzwiach toalet). Na korytarzach znajdują się tabliczki wskazujące kierunek do toalet dla osób niepełnosprawnych (toalety te znajdują się na parterze oraz 2. i 3. piętrze i są dostępne dla osób na wózkach).

Wszystkie windy (z wyjątkiem zabytkowej windy paciorkowej) wyposażone są w system dźwiękowy informujący o zamykaniu drzwi oraz numerze piętra, komunikaty głosowe są dobrze słyszalne, wszystkie panele posiadają informację w alfabecie Braille'a, przycisk Zero jest odznaczony kolorem, wszystkie windy posiadają wyświetlacz pokazujący numer piętra, dodatkowo we wszystkich windach zainstalowane są kamery podłączone do systemu monitoringu budynku.

Na dziedzińcu wewnętrznym Urzędu dostępnym od ul. Reymonta jest wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W okolicy budynku są wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych, jednakże znajdują się one poza terenem należącym do Urzędu i są administrowane przez Miasto Katowice.

W przypadku pojawienia się w Urzędzie osoby niepełnosprawnej, zwykle otrzymuje ona asystę ochrony. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Istnieje również możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Szczegółowa informacja znajduje się na platformie SEKAP


Lokalizacja: ul. Dąbrowskiego 23, Katowice

Budynek posiada dwa wejścia dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich:

 • wejście główne od strony Placu Chrobrego,
 • wejście drugie prowadzące przez część parkingu na parterze.

W budynku znajdują się znaczniki TOTUPOINT służące do udźwiękowiania przestrzeni publicznej.

Na parkingu przynależącym do budynku wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dla osób na wózkach dostępna jest platforma przychodowa znajdująca się na parterze budynku. Korzystając z drogi od ul. Dąbrowskiego do dyspozycji jest sygnał dźwiękowy, informujący pracownika ochrony oraz druga platforma przychodowa. Obsługa administracji dodatkowo wyposażona jest w przenośne podesty umożliwiające zjazd wózka ze schodów.

W punkcie informacyjnym oraz na Sali Kolumnowej znajduje się pętla indukcyjna.

Budynek wyposażony jest w toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Istnieje również możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Szczegółowa informacja znajduje się na platformie SEKAP


Lokalizacja: ul. Lompy 14, Katowice

Wejście dla osób niepełnosprawnych znajduje się od strony ul. Lompy, tuż obok wejścia głównego do budynku. Wyposażone jest w dzwonek przywołujący w razie potrzeby pracownika ochrony.

W budynku znajdują się trzy windy, z czego największa przystosowana do przewozu wózków inwalidzkich, wyposażona jest w system informacji dźwiękowej oraz oznaczenia w języku braille'a.

Na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami oznaczona stosownymi tabliczkami.

Przed budynkiem znajduje się 1 miejsce parkingowe zarezerwowane dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Istnieje również możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Szczegółowa informacja znajduje się na platformie SEKAP


Lokalizacja: ul. Plebiscytowa 33, Katowice

Główne wejście do budynku znajduje się na rogu ulic Powstańców i Plebiscytowej. Dodatkowo 5. piętro ma połączenie z budynkiem sąsiadującym (ul. Powstańców 17) co stanowi dodatkowe wyjście ewakuacyjne. Do wejścia prowadzą schody. Budynek jest wyposażony w profesjonalny schodołaz przeznaczony do transportu osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz są wyznaczone osoby do asysty. Bezpośrednio za wejściem znajduje się portiernia.

W budynku znajduje się winda, wszystkie korytarze i winda są przystosowane dla osób poruszających się na wózku. Każde piętro posiada dodatkową toaletę dla osób niepełnosprawnych. Winda posiada odpowiedniej szerokości wejścia, pozwala również na transport osoby na noszach.

Budynek posiada 7 miejsc parkingowych, które są udostępniane w razie potrzeby. Dodatkowo w pobliżu znajdują się 2 miejsca parkingowe zarezerwowane dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Istnieje również możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Szczegółowa informacja znajduje się na platformie SEKAP


Lokalizacja: ul. Powstańców 34, Katowice

Budynek posiada dwa wejścia:

 • wejście frontowe od strony ul. Powstańców 34 nie ma przeszkód architektonicznych,
 • wejście od strony parkingu posiadające dwa stopnie, w razie potrzeby używany jest podjazd składany FEAL F150.

Budynek wyposażony jest w windę OTIS Gen2 dostosowaną do transportu osób niepełnosprawnych, tj. udźwig 630 kg, drzwi o szerokości 90 cm, wymiary wewnętrzne 1,10 m na 1,40 m, komunikaty głosowe i oznaczenia pięter alfabetem Braille’a. Korytarze o szerokościach powyżej 1,20 m.

Budynek nie ma miejsc parkingowych dla Klientów urzędu. Miejsce dla osób niepełnosprawnych znajduje się na ulicy po przeciwległej stronie jezdni.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Istnieje również możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Szczegółowa informacja znajduje się na platformie SEKAP


Lokalizacja: ul. Reymonta 24, Katowice

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

 • od strony ul. Reymonta,
 • od strony podwórza budynku.

W budynku znajdują się znaczniki TOTUPOINT służące do udźwiękowiania przestrzeni publicznej.

Do wejścia głównego prowadzą schody, brak podjazdu lub windy dla wózków. Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego. W budynku są dwie windy osobowe. Brak jest toalet dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Istnieje również możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Szczegółowa informacja znajduje się na platformie SEKAP


Lokalizacja: ul. Piastowska 40, Bielsko-Biała

Budynek posiada 3 wejścia:

 • od strony ul. Asnyka (przewiązka),
 • od strony ul. Mieszka I,
 • od strony parkingu przy ul. Asnyka na bocznej ścianie na poziomie przyziemia – poziom (-1).

Dostosowanie dla osób niepełnosprawnych posiada jedynie wejście do budynku od strony ul. Mieszka I (możliwość wjazdu dla osób na wózkach). Po wejściu do budynku i przejściu kilkunastu metrów można dojść do windy, która obsługuje poziomy od -1 (przyziemie) do 3. piętra.

Budynek jest wyposażony w jedną windę dostępną dla osób niepełnosprawnych, którą można się poruszać po 5-ciu kondygnacjach budynku, tj. poziom -1 (przyziemia), parter, 1. piętro, 2. piętro, 3. piętro. Na poziom 4. piętra prowadzą schody klatki schodowej. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z ogólnodostępnych toalet znajdujących się na paterze oraz 1., 2. i 3. piętrze budynku.

Winda wyposażona jest w system dźwiękowy informujący o zamykaniu drzwi, kierunku jazdy oraz numerze piętra. Komunikaty głosowe są dobrze słyszalne. Winda posiada wyświetlacz pokazujący numer piętra.

Przed budynkiem na parkingu od strony ul. Mieszka I (w pobliżu wejścia do budynku przez przewiązkę) wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych usytuowane na terenie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Istnieje również możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Szczegółowa informacja znajduje się na platformie SEKAP


Lokalizacja: ul. Sobieskiego 7, Częstochowa

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

 • wejście główne od strony ul. Jana III Sobieskiego,
 • wejście boczne z parkingu od strony ul. Korczaka.

Do wejścia od strony ul. Korczaka prowadzą schody. Dostosowanie dla osób niepełnosprawnych posiada jedynie wejście do budynku od strony ul. Sobieskiego (możliwość wjazdu dla osób na wózkach). Wchodzenie do budynku od odbywa się z poziomu chodnika. Dla gości przeznaczone jest wejście główne. Recepcja znajduje się na wprost drzwi wejścia głównego. Osoba na wózku inwalidzkim może przedostać się na hol głównej klatki schodowej za pomocą pochylni znajdującej się za recepcją.

Dla osób na wózkach dostępne są tylko korytarze i pomieszczenia na parterze. Do części korytarza prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy zainstalowanej w holu głównym. Platformę załącza pracownik recepcji (nieużywana platforma po określonym czasie ok. 5 minut przechodzi w stan spoczynku). W budynku nie ma windy. Cały budynek posiada oznakowanie o kierunku wyjścia z budynku. Toaleta dla osób niepełnosprawnych jest oznakowana (tabliczka na drzwiach toalety). Na korytarzach znajdują się tabliczki informujące o kierunku do toalety dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na końcu korytarza skrzydła od strony ul. Sobieskiego.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Korczaka w strefie parkingów miejskich.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Istnieje również możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Szczegółowa informacja znajduje się na platformie SEKAP